माननीय शिवसेना नेते

प्रिं. मनोहर जोशी
ओशियाना अपार्टमेंट,
स्वा. सावरकर मार्ग, दादर, मुंबई – ४०००२८.
दू. (०२२) २४३६५५११/२४२२४४४४ मो. ९८६९१५८४३२

मा. श्री. सुधीर जोशी
हृदगत, हरिश्चंद्र येवले मार्ग, दादर, मुंबई – ४०००२८.
दू. (०२२) २४३०११४७

अॅड. लीलाधर डाके
१६, डाके हाऊस, एन. पूरव मार्ग,
चुनाभट्टी, सायन, मुंबई – ४०००२२.
दू. (०२२) २४०५३९२१ मो. ९८२११६५४६२

मा. श्री. सुभाष देसाई
विद्युत, तळमजला, महात्मा गांधी मार्ग,
गोरेगाव (प), मुंबई – ४०००६२.
दू. (०२२) २८७२२६३० मो. ९८२१०३७०४०

श्री. दिवाकर रावते
ज्ञानसागर, रावबहादूर सी. के. बोले मार्ग,
दादर, मुंबई – ४०००२५.
दू. (०२२)२४३३३७६० / २४२२८७८८ मो. ९८२११४३५७६

मा. श्री. रामदास कदम
पालखी, गोकुळविहार, एच. विंग, ठाकूर कॉम्प्लेक्स,
कांदिवली (पू), मुंबई – ४००१०१.
दू. (०२२) २८७०४५९८ मो. ९४२२४३०५५५/९८२१०८३४६८

मा. श्री. संजय राऊत
मैत्री बंगला, फ़्रेंड्स कॉलनी,
भांडुप (पूर्व), मुंबई – ४०००४२.
दू. (०२२) २५९२३६३६ मो. ९८२०३५५६०१

मा. श्री. गजानन कीर्तिकर
४, स्नेहदीप, आरे मार्ग,
गोरेगाव (पूर्व), मुंबई – ४०००६३.
दू. (०२२) २९२७०२६२ / २९२७०३६२ मो. ९८२१११४८७२

माननीय शिवसेना उपनेते

मा. श्री. अनंत गीते
ए-५, जोशी अपार्टमेंट, लल्लुभाई पार्क,
अंधेरी (प), मुंबई – ४०००५८.
दू. (०२२) २६२०३१३१ / २६७०५०२०
मो. ९८२००४५१३९

मा. श्री. अरविंद सावंत
१२६/ प्रिन्स्टन २, हिरानंदानी गार्डन,
१२ वा मजला, आदि शंकराचार्य मार्ग,
पवई, मुंबई – ४०००७६
दू. (०२२) २५७०४४८८
मो. ९८६९००४४८८

मा. श्री. रवींद्र मिर्लेकर
२९, भगीरथी निवास, पहिला मजला,
झावबावाडी, ठाकुरद्वार, मुंबई – ४००००२
मो. ९४२३३८५३९९/९८६७०५५५००

मा. श्री. अनंत तरे
श्री भाग्यलक्ष्मी, आनंद पार्क,
श्रीरंग सोसायटी, ठाणे (प)- ४००६०१
दू. (०२२) २५३४८८९९/२५४२३४१२
मो. ९८२००६६४१३

मा. श्री. विश्वनाथ नेरुरकर
१/अ, मेघमहाल, दत्तपाडा रोड,
बोरिवली (पू), मुंबई – ४००० ६६.
का. (०२२) २८७००३५३
मो. ९८६९४७३४४६

मा. श्री. सूर्यकांत महाडिक
अमर निवास, चेंबूर घाटला व्हिलेज (पूर्व),
महादेव पाटील वाडी, चेंबूर, मुंबई – ४०००७१
दू. (०२२) २५२०१४३५/२५२०१५९२
का. (०२२) २२६१५३५५
मो. ९८२०१५०५५६

मा. श्री. चंद्रकांत खैरे
खैरे निवास, स्वातंत्र्यसैनिक भाऊराव भागुजी खैरे मार्ग,
वसंत भवनसमोर, मच्छ्ली खडक,
संभाजीनगर (औरंगाबाद) ४३१००१
दू. (०२४०) २३३११२५/२३३१२२५/
२३४३०२५/२३३२५२५
मो. ९४२२२०२५२५

मा. श्री. विनोद घोसाळकर
कुमारकुंज, दौलतनगर रोड क्र. ९,
बोरिवली (पू). मुंबई – ४०००६६.
दू. का. (०२२) २८९३६८९३
मो. ९८२१०३९४४०

मा. श्री. आनंदराव अडसूळ
५ बी, कदमगिरी, चक्रवर्ती अशोक नगर,
कांदिवली (पू.), मुंबई – ४००१०१.
दू. (०२२) २८८७१०४२
मो. ९८२१०७२१९२

मा. श्री. गुलाबराव पाटील
मु. पो. पाळधी, ता. धरणगाव, जि. जळगाव,
दू. का. (०२५८८) २५५९९
मो. ९४२२७८५८४४

मा. श्री. बबनराव घोलप
शिवस्फूर्ती को.ऑ.हौ.सो., विहितगाव,
नाशिक रोड, देवळाली, नाशिक
दू. (०२५३) २४६३३००
मो. ९४२२२५३४४४

मा. श्री. अनिल राठोड
नेताजी सुभाष चौक, नवीपेठ, खजूर गल्ली,
चितळे रोड, पिन ४१४००१
दू. (०२४१) २३४७१९९/२३४०३७३
मो. ९४२२२२१६०८

मा. श्री. अशोक शिंदे
रिध्दी सिध्दी, गांधी वार्ड, हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा,
दू. (०७१५३) २४४६४६/२४५२०२
मो. ९४२३६४४०४६

मा. श्री. यशवंत जाधव
७१/७४, बिलाखडी चेंबूर, दुसरा मजला,
सेंट मेरी रोड, ताडवाडी, माझगाव, मुंबई -४०००१०
दू. (०२२) २३७९१३५५
फ़ॅ. २३७३१३१२ / मो. ९३२२२६०६०१

मा. डॉ. नीलम गोऱ्हे
सिल्व्हर रॉक, हरेकृष्ण मंदिर पथ,
मॉडेल कॉलनी, पुणे ४११ ०१६
दू. का. (०२०) २४३९४१०३/०४
मो. ९८२०३५१२७५

मा. सौ. विशाखा राऊत
सी १/३, समृद्धी सोसायटी,
बा. परुळेकर मार्ग,
दादर, मुंबई – ४०००२८
दू. (०२२) २४२२०३४७/२४३०७०३५
मो. ९८२११२३८०१

मा. सौ. मीना कांबळी
६०३, यश हाईट्स, सहावा मजला, धसवाडी,
ठाकुरद्वार, मुंबई – ४००००२
दू. (०२२) ३९५५६५२५
मो. ९८६९१५१३६६

मा. श्री. विजय कदम
फ्लॅट नं २५०१/२, ए विंग,
गिरीजा सोसा., निळकंठ हाईट,
पोखरण रोड- २, ठाणे ४००६१०
दू. (०२२) २५८८९०००
मो. ९८२०२३०९००

मा. श्री. दशरथ शिर्के
दशरथ शिर्के चाळ नं. १, खो. नं. १,
कॉ. वसंत परब मार्ग, भटवाडी हिल,
घाटकोपर (प), मुंबई – ४०००८४.
दू. (०२२) २५१२५४३३ मो. ९८३३०९४३३४

मा. श्री. विवेक पंडित
१७, फातिमा, सागर सेठ रोड,
वसई (प), जि. ठाणे
मो. ९४२२४७४१७६/९८२३१४७००३

मा. श्री. सुहास सामंत
बेस्ट कामगार सेना, म्युनि. शाळा २, गोखले रोड,
पोर्तुगीज चर्चाजवळ, मुंबई – ४०००२८
मो. ९८९२२६८७३३

मा. श्री. लक्ष्मण वडले
मंठा रोड, चौधरी नगर, ता. जि. जालना,
पिन – ४३१२०३
मो. ९४२२२१८७३८

मा. श्री. सुबोध आचार्य
आचार्य स्मृती, डॉ.सी.जी. रोड,
चेंबूर, मुंबई – ४०००७४.
मो. : ९३२२६५०९६९

मा. श्री. दशरथ पाटील
२०१, पाटील निवास, खारेगाव (पाखाडी)
कळवा, ठाणे (प) ४००६०५
मो. : ९८७०००५०९०

मा. श्री. विजय नाहटा
७ वा मजला, एनकेटम इंटरनॅशनल हाऊस,
बाबुभाई चिनॉय मार्ग, चर्चगेट, मुंबई – ४०००२०.
दू. : ०२२-२२८३३२८४
मो. : ९६१९३४६३६२

मा. श्री. शशिकांत सुतार
शिवतीर्थ बंगला, शिवतीर्थ नगर,
श्रीपती सुतार पथ,
कोथरुड रोड, पुणे ३८
९८२२५३२०२०

मा. डॉ. अमोल कोल्हे
आंबेकर नगर, जी. डी. आंबेकर रोड,
परेल, मुंबई – १२
९९७५५९३७०५

मा. श्री. हाजी अराफत शेख
९८६७७८६६७५

मा. श्री. अल्ताफ शेख
९३२३६५२५४२

माननीय शिवसेना सचिव

मा. श्री. अनिल देसाई
१३/२, स्कायस्क्रेपर, ७४,
भुलाभाई देसाई रोड, मुंबई २६.
दू. (०२२) २३६१५२५२
मो. ९८२१०१०३९५

मा. श्री. विनायक राऊत
४०१ बी, सिल्व्हर कॉईन, वाकोला पाईप लाईन,
सांताकृझ (पू.), मुंबई -४०००५५.
दू. (०२२) २६६७२७५९/२६६८२७४२
मो. ९८२०४००२१९/९३२३९३३०८६

मा. श्री. आदेश बांदेकर
ए-१२०५, किंग्जस्टन, हिरानंदानी गार्डन,
डी-मार्टजवळ, पवई, मुंबई ७६
मो. ९८२०१३२३२१

माननीय शिवसेना प्रवक्ते

मा. श्री. अरविंद सावंत

मा. सौ. नीलम गोर्‍हे

मा. श्री. विजय शिवतारे

मा. डॉ. मनीषा कायंदे

मा. डॉ. अमोल कोल्हे

मा. श्री. अरविंद भोसले

माननीय शिवसेना पक्षप्रमुख यांचे जनसंपर्क प्रमुख

माननीय शिवसेना पक्षप्रमुख यांचे जनसंपर्क प्रमुख
श्री. हर्षल प्रधान, शिवसेना भवन, दादर
मो. ९८६९२३५१७१/०२२-२४२२५२६७