शिवसेना आमदार
अ.क्र. जिल्हा विधानसभा मतदारसंघ नाव
1 जळगांव १० – चोपडा (अज) चंद्रकांत सोनावणे
2 जळगांव १४ – जळगांव ग्रामीण गुलाबराव पाटील
3 जळगांव १८ – पाचोरा किशोर पाटील
4 बुलढाणा २४ – सिंदखेडराजा डॉ.शशिकांत खेडेकर
5 बुलढाणा २५ – मेहकर (अजा) डॉ. संजय रायमुलकर
6 चंद्रपूर ७५ – वरोरा सुरेश धानोरकर
7 यवतमाळ ७९ – दिग्रस संजय राठोड
8 नांदेड ८४ – हदगांव नागेश पाटील अष्टीकर
9 नांदेड ८७ – नांदेड दक्षिण हेमंत पाटील
10 नांदेड ८८ – लोहा प्रताप पाटील चिखलीकर
11 नांदेड ९० – देगलूर (अजा) सुभाष साबणे
12 हिंगोली ९२ – वसमत डॉ.जयप्रकाश मुदंडा
13 परभणी ९६ – परभणी डॉ.राहुल पाटील
14 जालना १०१ – जालना अर्जुन खोतकर
15 औरंगाबाद १०५ – कन्नड हर्षवर्धन जाधव
16 संभाजीनगर १०८ – संभाजीनगर प. (अजा) संजय शिरसाट
17 संभाजीनगर ११० – पैठण संदिपान भुमरे
18 नाशिक ११५ – मालेगांव बाह्य दादा भुसे
19 नाशिक १२० – सिन्नर राजाभाऊ वाझे
20 नाशिक १२१ – निफाड अनिल कदम
21 नाशिक १२६ – देवळाली (अजा) योगेश घोलप
22 पालघर १३० – पालघर (अज) कृष्णा घोडा
23 ठाणे १३४ – भिवंडी ग्रामीण (अज) शांताराम मोरे
24 ठाणे १३७ – भिवंडी पूूर्व रुपेश म्हात्रे
25 ठाणे १४० – अंबरनाथ (अजा) डॉ.बालाजी प्रल्हाद किणीकर
26 ठाणे १४४ – कल्याण ग्रामिण सुभाष भोईर
27 ठाणे १४६ – ओवळा – माजिवडा प्रताप सरनाईक
28 ठाणे १४७ – कोपरी – पाचपाखाडी एकनाथ शिंदे
29 मुंबई उपनगर १५४ – मागाठाणे प्रकाश सुर्वे
30 मुंबई उपनगर १५६ – विक्रोळी सुनील राऊत
31 मुंबई उपनगर १५७ – भांडूप पश्चिम अशोक पाटील
32 मुंबई उपनगर १५८ – जोगेश्वरी पूर्व रविंद्र वायकर
33 मुंबई उपनगर १५९ – दिंडोशी सुनील प्रभू
34 मुंबई उपनगर १६६ – अंधेरी पूर्व रमेश लटके
35 मुंबई उपनगर १७२ – अणुशक्ती नगर तुकाराम काते
36 मुंबई उपनगर १७३ – चेंबूर प्रकाश फातर्फेकर
37 मुंबई उपनगर १७४ – कुर्ला (अजा) मंगेश कुडाळकर
38 मुंबई उपनगर १७५ – कलीना संजय पोतनीस
39 मुंबई उपनगर १७६ – वांद्रे पूर्व श्रीमती तृप्ती प्रकाश (बाळा) सावंत
40 मुंबई शहर १८१ – माहीम सदा सरवणकर
41 मुंबई शहर १८२ – वरळी सुनील शिंदे
42 मुंबई शहर १८३ – शिवडी अजय चौधरी
43 रायगड १९० – उरण मनोहर भोईर
44 रायगड १९४ – महाड भरत गोगावले
45 पुणे १९७ – खेड आळंदी सुरेश गोरे
46 पुणे २०२ – पुरंदर विजय शिवतारे
47 पुणे २०६ – पिंपरी (अजा) गौतम चाबुकस्वार
48 अहमदनगर २२४ – पारनेर डॉ. विजय औटी
49 उस्मानाबाद २४० – उमरगा (अजा) ज्ञानराज चौगुले
50 सोलापूर २४४ – करमाळा नारायण पाटील
51 सातारा २६१ – पाटण शंभूराज देसाई
52 रत्नागिरी २६५ – चिपळूण सदानंद चव्हाण
53 रत्नागिरी २६६ – रत्नागिरी उदय सामंत
54 रत्नागिरी २६७ – राजापूर राजन साळवी
55 सिंधुदुर्ग २६९ – कुडाळ वैभव नाईक
56 सिंधुदुर्ग २७० – सावंतवाडी दीपक केसरकर
57 कोल्हापूर २७२ – राधानगरी प्रकाश आबिटकर
58 कोल्हापूर २७५ – करवीर चंद्रदीप नरके
59 कोल्हापूर २७६ – कोल्हापूर उत्तर राजेश क्षीरसागर
60 कोल्हापूर २७७ – शाहूवाडी सत्यजित पाटील
61 कोल्हापूर २७८ – हातकणंगले (अजा) डॉ.सुजित मिणचेकर
62 कोल्हापूर २८० – शिरोळ उल्हास पाटील
63 सांगली २८६ – खानापूर अनिल बाबर